پرایمر و فیکساتور

پرایمرو فیکساتور دو ابزار برای زیر سازی آرایش و فیکس کردن آرایش کاربرد دارد و یکی از ملزومات اصلی برای آرایش هستند.