اگه جای جوش داری

اگه جوش فعال داری

اگه منافذ داری

اگه جوش سرسیاه داری