مقداری از شیر مو را بر روی موهای خود ماساژ دهید تا جذب شود.