سرم ضدجوش فوری دکتر سی تونا فارماسی حاوی عصاره درخت چای